Mocio per a presentar en els proxim ple dels Ajuntaments valencians, a on Som Valencians conta en agrupacions locals.

 versio PDF             

Mocio per a promoure una ratificacio institucional de les senyes d’identidad per part de l’Ajuntament d’Oliva

Don/Doña                                                                  de l’Ajuntament de Oliva, presenta al Ple de l’Ajuntament la present MOCIO per al seu debat i aprovacio, si procedix, d’acort en la següent

 

                                       EXPOSICIO DE MOTIUS

 

En motiu dels fets que s'estan produint en diferents municipis del territorio valencià, en els que s'ataquen directament a les nostres senyes d'identitat com a poble, amagant senyeres valencianes, deixant d'interpretar l´Himne Oficial Valencià compost pel Mestre Serrano, i substituint-ho per uns atres, canviant les proporcions dels colors de la senyera o directament arborant  la bandera de Catalunya.

Les senyes d'identitat valencianes perteneixen a tot el poble valencià i mos ve representant, en el cas de la Real Senyera Valenciana, des del segle XIV, tenint els privilegi els valencians de tindre una de  les banderes mes antigues d´Europa que representen a tot un poble,  estant ademes aprobades i consensuades en el nostre Estatut d'Autonomia i en la Llei 8/1984 que regula les senyes valencianes i la seua utilisacio.

Per tot aço, entenent l'importancia de l'assuncio del principi de precaucio en un aspecte que afecta a la sensibilitat, identitat i idiosincrasia del poble valencià, de la seua historia i la seua cultura, el partit     Organisacio Independent Oliva     en l'Ajuntament d'Oliva propon al Ple de la Corporacio l'adopcio del següent

 

                                                 ACORT

1.       

Conscients dels efectes negatius que els citats atacs identitaris produixen en la societat valenciana, afectant  al benestar i concordia social, el Ple de l'Ajuntament d'Oliva acorda ratificar les lleis que regulen les senyes d'identitat del poble valencià, concretades en l'articul 1º de la llei 8/1984 i resumides en els següents punts.

 

2.       

La correcta proporcio i utilisacio del Real SENYERA coronada “composta per quatre barres roges sobre fondo groc, coronades sobre franja blava a l'asta”,  articul 2º de la Llei 8/1984

 

3.       

Respecte  a la lletra i musica i la correcta interpretacio quan procedixca, de l'Himne Oficial de la Comunitat Valenciana, que no es atre que el compost per a l'exposicio regional de 1909, i aprovat en maig de 1925 com tal. Articuls 3 ,4 i 5 de la Llei 8/1984.

 

4.       

La correcta utilisacio dels simbols descrits en el titul V de la llei 8/1984

 

5.       

Aixina mateix, no se pot tolerar el canvi de nomenclatura que se realisa, substituint  el nom oficial de “Comunitat Valenciana” o el nom historic de “Regne de Valencia” per Païs valencià o per paisos catalans, sense fonament historic, sociologic, politic ni sentimental dins del poble valencià, que mos relega a una provincia de segona de Catalunya i que no reflexa per a res el sentir i la grandea de la nostra historia i cultura. El terme Comunitat Valenciana es l'adoptat per consens despres de l'aprovacio de l'Estatut d'Autonomia per Llei 5/1982 de 1 de Juliol, i en el seu defecte s'ha de nomenar Regne de Valencia, posat que es el terme historic per a nostre territori i ademes sí que està arreplegat per l'articul 1º  de l'Estatut, a diferencia del terme Païs.

 

6.       

La dimissio immediata en el carrec per la violacio d'algu dels acorts proposts en esta mocio o de les lleis que regulen les senyes d'identitat del poble valencià i de l'Estatut, posat que els membres d'esta Cambra son els representants del poble d'Oliva i com tals deuen complir les lleis vigents i respectar-les, a l'igual que s'han de respectar les senyes d'identitat   forjades pel poble valencià.

 

 

 

 

 

 

 

                                            En_______________, a ___ de __________ de 2015.