Som Valencians en el Dret Civil Valencià

Despres de la declaracio d'inconstitucionalitat per part del TC a la Llei Valenciana de Regim Economic Matrimonial i davant l'escassa protesta de la totalitat dels partits politics tant nacionals com autonomics que se presenten en nostre territori, Som Valencians vol manifestar el seu total soport  a entitats com AJV(Associacio de Juristes Valencians) i a tot el poble valencià que hem vist mermat una volta mes nostre dret civil, un dels grans traces que definixen a un poble, la seua caracteri la seua manera d'organisar-se. Despres de 309 anys els valencians tornem a patir l'abolicio de nostre dret consuetudinari, un dret desenrollat a l'ampar de la propiaConstitucio Espanyola en els seus articuls 149.1,8º i 150, i de la qual el TC ha realisat una molt discutible interpretacio restrictiva, i a l'ampar de nostre Estatut d'Autonomia  en els articuls 7, 49.1,2 i Disposicio Transitoria Tercera, els quals se queden sense contingut despres de la sentencia, uns articuls i un estatut aprovat per les propies Corts Generals que ningu ha recorregut. Es totalment injust i carent de sentit que la STC 82/2016 llimite nostre dret foral a unes costums forals inexistents despres de  ser derogades per l'Estat, el mateix que nos exigix ara  acollir-nos a les existents actualment…?¿?. Per tot aixo Som Valencians se compromet i propon:

  • Exigencia irrenunciable de la retirada immediata de tots els recursos que pesen sobre el restant de lleis valencianes; la Llei 5/2011, de 1 d'abril, de la Generalitat, de Relacions familiars dels fills i filles que els seus progenitors no conviuen; Llei de Custodia Compartida i sobre la del Regim Economic Matrimonial.
  • Movilisacio social i administrativa en massa, tant en nostre territori com en Madrit mediant mocions i manifestacions, sent un requisit indispensable i irrenunciable per al soport de nostre partit a qualsevol investidura, la retirada dels recursos i la devolucio de la competencia constitucionalment assumida mediant una concreta reforma constitucional.
  • Reforma urgent de l'articul 149.1,8º mediant una Proposicio de Llei, de forma que l'atribucio de la competencia llegislativa civil, se reconeixca a les CCAA que l'assumixquen en els seus Estatuts d'Autonomia, com es el cas valencià.
  • Colaboracio en entitats com AJV o AVJD, mediant una comissio bilateral mixta entre l'Estat-Comunitat Valenciana a on un comite d'experts format per  estes i atres entitats tinguen cabuda, veu i vot.

No se tracta nomes de nostra dignitat com poble, de nostra voluntat colectiva d'entendre-mos i organisar-nos, de regir-nos, no se tracta nomes d'un dret historici d'un dret vigent amparat per la CE i nostre Estatut d'Autonomia, no se tracta nomes d'una injusticia historica i social que patim. Se tracta de nostra calitat de vida, de ser practics i arriscats en els canvis, se tracta de tindre un dret civil que represente nostra forma de vore la vida, nostre caracter, que se puga adaptar als canvis produits en esta societat tan camviant sense la trava de passar per les repressives en tot lo valencià, Corts Generals. Se tracta de reivindicar un dret que tenim com poble i que sí se li ha concedit a atres comunitats. Se tracta no nomes, pero si de fondo, de nostra dignitat com a poble. 

"Cada un de ens som tant com vos, pero tots junts molt més que vos" Francesc de Vinatea

Alejandro Márquez Yuse